SLOVAKIA
 
Slk22-98.jpg (17383 bytes) slk23-98.jpg (17383 bytes) slk24-98.jpg (17383 bytes)
Motyle denne/Babocka pavooka       22/98 Motyle denne/Duhovec vacsi         23/98 Motyle denne/Vidlochvost fenyklovy    24/98
slkgsm01.jpg (9035 bytes) slkgsm02.jpg (9035 bytes) slkgsm03.jpg (9035 bytes)
Globtel Prima Butterflies Globtel Prima Butterfly & Philips Savvy Globtel Prima Butterfly & Nokia6110